Hướng dẫn Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh cmd

lyly2009

Gà Con

Đóng góp nội dung
#1
Backup Database bằng bài hướng dẫn cách backup toàn bộ database và restore bằng dòng lệnh cmd trong Linux.
1. Backup

Sử dụng lệnh sau

SQL:
mysqldump --opt -u uname -p dbname > backupfile.sql
Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu

[–opt] : Các tùy chọn mysqldump

Ví dụ:

SQL:
mysqldump -u root -p vnzoomorg > db_vnzoomorg.sql
Backup database đồng thời nén gzip

SQL:
mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]
2. Restore

Sử dụng lệnh sau

SQL:
mysql -u [uname] -p [dbname] < [backupfile.sql]
Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)

Ví dụ:

SQL:
mysql -u root -p hocvps < db_hocvps.sql
Phục hồi database được nén

SQL:
gunzip < [backupfile.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]
Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:

SQL:
mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupfile.sql]
 

lyly2009

Gà Con

Đóng góp nội dung
1. Backup
Sử dụng lệnh sau
mysqldump --opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql]
Trong đó:
[uname] : user của database
[dbname] : Tên của database
[backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu
[–opt] : Các tùy chọn mysqldump

Ví dụ:
mysqldump -u root -p datcucgach > db_datcucgach.sql
Backup database đồng thời nén gzip
mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]
2. Restore
Sử dụng lệnh sau

mysql -u [uname] -p [dbname] < [backupfile.sql]
Trong đó:
[uname] : user của database
[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)

Ví dụ:
mysql -u root -p datcucgach < db_datcucgach.sql
Phục hồi database được nén
gunzip < [backupfile.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]
Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:

mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupfile.sql]
 
Top